Giới thiệu
Sản phẩm

Tags: cà phê hạt rang mộc

Cách dùng :
Số SP :
Sắp xếp theo:
Espresso Blended 1 Bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Dark roasted Moka bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Light roasted Arabica bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Medium roasted Catimor bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Dark roasted Robusta bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Medium roasted Robusta bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Light roasted Robusta bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Medium roasted Culi bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent

Hotline

0918.420.470
 
 

Hotline

0918.420.470